Partiële daghospitalisatie & ziekenhuisschool Inkendaal

De ambulante kinderwerking van Revalidatieziekenhuis Inkendaal biedt
een geïntegreerd aanbod: onderwijs,
therapie en zorg.

De partiële daghospitalisatie in samenwerking met ziekenhuisschool Inkendaal biedt intensieve, transdisciplinaire ambulante revalidatie in combinatie met zorg & onderwijs, voor kinderen en jongeren met multidisciplinaire revalidatienoden, die in hun ontwikkeling zijn bedreigd en dreigen vast te lopen in de maatschappij en/of de schoolcontext. Dit houdt in dat de verschillende teamleden zeer intensief samenwerken, rekening houdend met hulpvraag van ouders en kind. De medische, verpleegkundige, therapeutische en pedagogische doelen en benaderingen worden samen gelegd tot een gemeenschappelijke aanpak van het kind.

De gezamenlijke doelstelling is het verhogen van de participatiekansen met oog voor sociale integratie, optimale onderwijskansen en verhoogde zelfredzaamheid door:

de Doelgroepen

Kinderen die behoren tot volgende doelgroepen kunnen een ambulant revalidatietraject in combinatie met ziekenhuisschool volgen:

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Dit kan veroorzaakt zijn door een trauma (een verkeersongeval, een val van de trap, een sportongeval, een infarct …) maar ook door een ziekte of aandoening (een herseninfectie, hersentumor …).

Ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen zijn zeer uiteenlopend qua oorzaak (genetisch, vroeggeboorte, onverklaard … ) en uiten zich op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Ouders en omgeving merken op dat het kind zich anders gedraagt of anders leert dan leeftijdsgenoten (op vlak van spreken, bewegen, gedrag, aandacht, denken …). Op schoolse leeftijd wordt (bijkomend) opgemerkt dat bepaalde schoolse vaardigheden moeilijk worden verworven. Voorbeelden hiervan zijn ADHD, DCD, taalstoornissen, complexe leerstoornissen …

Cerebrale Parese (CP)

Hersenverlamming of cerebral palsy (CP) wordt veroorzaakt door hersenletsels die tijdens de zwangerschap, de bevalling of kort na de geboorte plaatsvinden. CP leidt tot motorische problemen, vaak in combinatie met andere stoornissen op vlak van lichamelijk, zintuiglijk, cognitief en emotioneel functioneren.

Autismespectrumstoornis (ASS)

Autismespectrumstoornis behoort tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en uit zich in de loop van de ontwikkeling, vaak al op jonge leeftijd. De hersenen van kinderen met ASS ontwikkelen zich anders dan bij de meeste mensen. Kinderen met ASS staan op een andere manier in de wereld en gaan op een zeer eigen manier reageren op bepaalde prikkels, situaties… Het is voor deze kinderen moeilijker om spontaan de context te gebruiken, waardoor sociale interacties niet evident zijn en er ook op vlak van communicatie (spraak- en taalontwikkeling) heel wat uitdagingen liggen.

Neuromusculaire aandoeningen

Aangeboren of verworven neuromusculaire aandoeningen, paraparese/paraplegie, tetraparese/tetraplegie, plexusletsel of uitgebreid perifeer neurogeen letsel & verworven ruggenmerg en degeneratieve aandoeningen.
Neuromusculaire ziektes worden ook spierziektes genoemd, maar vaak zijn naast de spieren ook andere weefsels aangedaan. De meeste neuromusculaire ziektes zijn erfelijk. De oorzaak is dan een verandering in het DNA (erfelijk materiaal). Neuromusculaire aandoeningen zijn niet altijd erfelijk. Ze kunnen ook het gevolg zijn van een ontsteking of van een auto-immuunziekte. Zo behandelen we ook patiënten met het Guillain-Barré syndroom of met een verworven aandoening van het ruggenmerg binnen dit revalidatietraject.

Globale deconditionering na een periode van intensieve zorgen of langdurige hospitalisatie

Medische problemen die een langdurige behandeling vereis(t)en waardoor het kind minder of niet naar school kan/kon gaan en/of niet kan/kon deelnemen aan de klas-of vrijetijdsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met kanker na de acute fase, ernstige longproblemen, maag-darmproblemen met nood aan sondevoeding, complexe botbreuken.

Locomotorische revalidatie

kinderen met polytrauma en kinderen met orthopedische problemen (fractuur, operatieve ingreep, …).

Opnamecriteria

Onderstaande opnamecriteria worden gehanteerd:

Volgende overkoepelende exclusiecriteria gelden voor alle revalidatietrajecten:

Enkele cases

Nah

Na een hersenbloeding komt Alice niet meer uit haar woorden en heeft ze moeite om te schrijven en zich te organiseren voor wassen en aan-en uitkleden. Ze heeft het daar emotioneel heel moeilijk mee. Op school lukt het niet meer.

ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

Kobe heeft diverse leermoeilijkheden en bouwt een schoolse achterstand op. Hierdoor zit hij niet goed in zijn vel en lijkt hij schoolmoe te worden. Hij volgt reeds logopedie en kinesitherapie. Zijn problemen worden groter.

Yana is prematuur geboren, ze heeft sondevoeding en extra zuurstof nodig. Een kribbe ziet de zorgen die ze nodig heeft niet zitten.

De kleuterjuf maakt zich zorgen over de 3-jarige Neal: hij komt individueel tot leren en spelen, maar in de klasgroep loopt het niet goed. Hij spreekt enkel in losse woorden. Individuele therapie is reeds opgestart, maar lijkt onvoldoende toereikend.

CEREBRALE PARESE

Remi is prematuur geboren en had een hersenbloeding toen hij enkele weken oud was. Hierdoor heeft hij hersenschade opgelopen. Hij evolueert heel traag op motorisch vlak en ook de voeding verloopt moeizaam.

neuromusculaire AANDOENINGEN

Rina is een meisje met een aangeboren spierziekte, ze is altijd thuis en de ouders zijn bang om haar uit handen te geven. Ze zoeken een veilige plek waar ze tot leren kan komen.

De 2-jarige Milla wordt behandeld met een nieuwe medicatie voor haar spierziekte SMA type 1. Ze heeft extra respiratoire ondersteuning nodig en er is een vraag naar strikte opvolging om het effect van haar medicatie te beoordelen.

De 2-jarige Milla wordt behandeld met een nieuwe medicatie voor haar spierziekte SMA type 1. Ze heeft extra respiratoire ondersteuning nodig en er is een vraag naar strikte opvolging om het effect van haar medicatie te beoordelen.

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Staf heeft een ernstige leerstoornis en een diagnose ASS. Er is onvoldoende zicht op de hulpmiddelen die hij nodig heeft om tot leren te komen en de school type 9 vraagt om dit eerst verder uit te klaren.

Kleuter Kjell zit in het normaal onderwijs. Hij heeft ASS en komt niet tot spreken. Het is onduidelijk wat zijn mogelijkheden zijn.

LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE

Louis heeft een verkeersongeval gehad en heeft verschillende botbreuken. Hij moet terug leren stappen en zijn zelfredzaamheid opbouwen.

GLOBALE DECONDITIONERING

Mohammed was gedurende 1,5 jaar afwezig van school omwille van behandeling leukemie. Hij miste heel wat leerstof en raakte achterop binnen diverse ontwikkelingsdomeinen.

Dagelijkse werking

De kinderen verblijven gedurende de hele schooldag in een revalidatieklas met hun vaste klastitularis. De verschillende disciplines (nursing, leerkracht, reva: logo, kiné, ergo, psycho, conductor) streven dezelfde doelstellingen bij een kind na tijdens individuele therapie, groepstherapie of in de klas bij de leerkracht, op basis van de hulpvraag van het kind, de ouders of de omgeving.

’s Avonds gaan de kinderen naar huis, zodat ook de thuiscontext gemobiliseerd en betrokken kan worden.

Trimestrieel zijn er teamvergaderingen, klassenraden en oudercontacten om de doelstellingen en hulpvragen te bewaken. Medische opvolging gebeurt op de dienst door de aanwezigheid van een neuropediater en de verpleegkundige staf.

De artsen, de hoofdtherapeut, de hoofdverpleegkundige en de directeur van de ziekenhuisschool sturen de afdeling aan.

Aanmelden partiële daghospitalisatie & ziekenhuisschool

De revalidatiewerking is een geïntegreerde werking zorg-, revalidatie-, onderwijs.

Een traject in de ziekenhuisschool is steeds gekoppeld aan een (ambulant) revalidatietraject voor de beschreven doelgroepen van revalidatieziekenhuis Inkendaal. Een eerste aanmelding dient steeds te gebeuren via de sociale dienst van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. De arts, de hoofdtherapeut, de hoofdverpleegkundige en de schooldirectie bespreken wekelijks de aanmeldingen om na te gaan of deze behoren tot de doelgroep van de ambulante kinderrevalidatie en voldoen aan de inclusiecriteria. Elk kind in de ziekenhuisschool blijft ingeschreven in de eigen thuisschool. De ziekenhuisschool onderhoudt de contacten met de thuisschool en bekijkt met het multidisciplinair team van het revalidatieziekenhuis aan het einde van de opname eventuele verdere schooloriëntatiemogelijkheden. De thuisschool blijft verantwoordelijk voor de onderwijsloopbaan gedurende de opname. 

De geïntegreerde werking partiële daghospitalisatie & ziekenhuisschool staat onder leiding van:

Hoofdtherapeut

Sigrid De Wolf
02 531 56 21
sigrid.dewolf@inkendaal.be

Hoofdverpleegkundige

Els Vekeman
02 531 56 21
els.vekeman@inkendaal.be

Directeur ziekenhuisschool Inkendaal

Koen Bellemans
02 531 56 30
koen.bellemans@inkendaal.be

Neuropediater - revalidatiearts

Dr. E. Van Rossem

Neuropediater - revalidatiearts

Dr. J. Haan

De schooldirecteur kan steeds gecontacteerd worden voor meer info over de werking.

Een aanmelding gebeurt telefonisch via gespecialiseerde externe verwijzer: